Privacy Statement

Uw privacy is belangrijk voor erpsoftwareselectie.nl (Hierna genoemd “Erpsoftwareselectie”, “wij” of “ons”). Deze privacy verklaring is onder meer van toepassing op onze website www.erpsoftwareselectie.nl (hierna genoemd “de website” of “erpsoftwareselectie.nl” en alle (commerciële) relaties tussen Erpsoftwareselectie en haar klanten, prospecten en business partners.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account en/of het actief invoeren van uw gegevens impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Identiteit van de verantwoordelijke

De website wordt beheerd en geëxploiteerd door Dhr. F. Duijndam. Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de aangewezen vertegenwoordiger:

Naam: Dhr. F. Duijndam
E-mail: privacy@erpsoftwareselectie.nl

Door erpsoftwareselectie.nl te bezoeken of gebruik te maken van de door Erpsoftwareselectie aangeboden dienstverlening, zullen persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Erpsoftwareselectie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens t.b.v. het matchen van oplossingen met uw software vraagstuk vraagstuk
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van erpsoftwareselectie.nl
 • Internetbrowser en soort apparaat

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@erpsoftwareselectie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Erpsoftwareselectie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Indien een bezoeker gratis content, zoals een RFI Sjabloon, download van erpsoftwareselectie.nl, zullen de verstrekte (persoons) gegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De overeenkomst tussen Erpsoftwareselectie en de bezoeker bestaat uit het toezenden van de gratis content en het bemiddelen tussen de bezoeker en leveranciers van ICT diensten en/of ERP Software. Hierbij zal Erpsoftwareselectie de bezoeker in contact brengen met één of meerdere oplossingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Erpsoftwareselectie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Voor zover er geen expliciete bewaartermijn is gespecificeerd, worden persoonlijke gegevens verwijderd voor zover deze niet langer nodig zijn om het doel van de opslag te vervullen, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is (bijvoorbeeld commerciële en/of fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Erpsoftwareselectie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer Erpsoftwareselectie of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Erpsoftwareselectie heeft verzameld – één van de overgedragen activa zal zijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erpsoftwareselectie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Erpsoftwareselectie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erpsoftwareselectie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@erpsoftwareselectie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Erpsoftwareselectie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erpsoftwareselectie  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@erpsoftwareselectie.nl

Wijziging van het privacy statement

Erpsoftwareselectie is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Erpsoftwareselectie overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de website.